Звіт директора школи перед громадсткістю

13.03.2017 14:06

Кочержинський навчально-виховний комплекс

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Уманської районної ради

Черкаської області

 

вул. Соборна, 1А, с. Кочержинці, Уманський район, Черкаська область, 20341,

тел. (04744) 9-44-40, е-mail: knvk@bk.ru Код ЄДРПОУ 24352241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

перед громадськістю

 

 

 

Завдання школи — на­вчити жити.

Ми повинні виховати Людину,

здатну ство­рити своє особисте життя.

                                                                                                П.Блонський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Директор Кочержинського НВК – Румен Л.Ю.

 

 

 

2017

                                                                                     Виступ на сходку села            07.03.2017

                                                                                    Директор Кочержинського НВК – Румен Л.Ю.

Шановні присутні !!

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправний членом Європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному житті цивілізованих норм життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої освіти в Україні окреслені в Законах України "Про освіту","Про загальну середню освіту", Національній доктрині розвитку освіти. Зокрема, у Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що освіта є стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, поліпшення людського життя, утвердження національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені. В цьому та інших стратегічних документах підкреслюється роль гуманітарного чинника у суспільстві і вперше за довгу історію освітніх реформ за головне визначається необхідність розвитку особистості як творця і проектувальника свого життя, освоєння життєвої та соціальної компетентності. Сьогодні стає все більш очевидним, що класична модель освіти фактично вичерпала себе, вона вже не відповідає вимогам, що ставляться до школи й освіти сучасним суспільством і виробництвом. Змінилися самі уявлення про ідеал освіченої людини. Час диктує, що в умовах ринку знайдуть себе люди талановиті, ділові, працьовиті, професійно компетентні, здатні до ризику, орієнтовані на успіх.

    Разом з оновленням системи загальноосвітньої середньої освіти оновлюється і роль вчителя. Для забезпечення належного рівня модернізації освіти, онов­лення має випереджати процеси розвитку сучасної школи. Модернізація освіти зумовлює більш високий рівень вимог до професіоналізму педагогічних працівників, це насамперед, комп'ютерна грамотність, вміння опрацювати зібрану інформацію. Отримані в ході моніторингових процедур  результати перед­бачають створення бази для збереження інформації, після обробки якої ,отри­мують висновки , які допомагають коригувати стан об’єкта управління. Вміння опрацювати дану інформацію дасть змогу дослідити проблеми пов’язані  із:

   - досягненням  взаємоузгодженності дій на рівнях «батьки - учні - вчитель – заступник  директора - директор – батьки», щодо визначення рівня стану розвитку навчальної діяльності;

-        позитивною  динамікою розвитку навчальної діяльності учнів;

-        підвищенням  рівня саморозвитку і самоорганізації учасників освіт­нього процесу.

-        розвитком ініціативи і підвищення  активності батьків та учнів щодо участі у самооцінюванні (через різні форми учнівського самоврядування,впровадження

проектної діяльності).

З якими ж успіхами і проблемами ми підійшли до роботи у 2016-2017 н.р.?

v Адміністрація навчально-виховного комплексу та педагогічний колектив забезпечує належний рівень викладання основ наук та забезпечує виконання Законів України « Про освіту», Закону України про загальну середню освіту. В своїй роботі керуємось Статутом школи, Положенням про НВК, Державними та відповідними регіональними програмами, що стосуються освіти, Національною доктриною розвитку освіти України та виконуємо всі розпорядчі документи на які видаються накази по закладу освіти.

  Виходячи з вищесказаної нормативної бази, головною метою розвитку освіти вважаємо створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління здатного вчитись протягом життя, створення умов для нього і розвиток цінностей громадянського суспільства. Робота колективу у 2015/2016 навчальному році  була спрямована на науково-методичну тему школи «Професійна компетентність вчителя, як умова забезпечення якості навчально-виховного процесу» яку ми продовжуємо і в цьому навчальному році.

Реалізовуючи тему школи, основні завдання освіти, колектив працював над впровадженням основних напрямків діяльності , а саме:

1. Створення інноваційного простору та умов для забезпечення доступної та якісної освіти, що відповідає запитам особистості та вимогам суспільства.

2. Модернізація змісту, методів, форм навчання і виховання, удосконалення системи контролю за здійсненням навчально-виховного процесу.

3. Спрямування науково-методичного потенціалу педагогів школи на підвищення рівня навчальних досягнень учнів, якості уроку.

4. Створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу вчителів та обдарованої молоді, лідерських якостей майбутніх громадян України.

5. Широке залучення ІКТ у навчально-виховний процес та управлінську діяльність.

6. Забезпечення соціального захисту та безпечних умов навчання та праці учасників навчально-виховного процесу.

7. Удосконалення системи патріотичного виховання, відродження кращих надбань українського народу, його культурних та національних традицій.

8. Забезпечення моніторингу навчальних процесів.

9. Сприяння розвитку творчих здібностей учнів, створення умов для їх самореалізації.

10. Формування здоров’язберігаючої компетенції, створення умов для покращення здоров’я дітей.

11. Зміцнення й оновлення матеріально-технічної бази школи.

Робота проводилася згідно з річним планом роботи навчально-виховного комплексу.

v Навчально-виховний  процес ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 17 педагогічний працівник,з них :

·      вищу кваліфікаційну категорію мають – 3 педагоги,

·       І кваліфікаційну категорію – 8, ІІ кваліфікаційну категорію - 3, спеціалістів – 3.

     На початку 2015/2016 навчального року було укомплектовано 11 класів з українською  мовою  навчання  та середньою  наповнюваністю – 7 учнів.             До 1 класу було переведено  з дошкільного підрозділу НВК 10 учнів.

У 2015/2016 навчальному році навчалося:

 на початок року було 77 учнів,

 потім вибули: з 3 класу – 1 учень, з 5 класу – 1 учень, з 7 класу – 2 учні, з 8 класу – 2 учні, з 10 класу – 2 учні

 і прибуло  в 2 клас – 1 учень,в 5 клас – 1 учень, в 7 клас – 1 учень, у 8 клас – 1 учень.

На 27 травня – навчалося 73 учні.

 В навчально-виховному комплексі у 2016/2017  навчальному році  НАВЧАЄТЬСЯ   114 діток

 Зокрема: в школі  - 74 учні;

До 1 класу переведено з дошкільного підрозділу НВК 9 діток.

                          1-4 класи –         38 учні;                           5-9 класи –        36 учнів

v Дошкільний підрозділ НВК відвідують  на даний час 30 вихованців:

-       Середня різновікова дошкільна група – 14 дошкільнят

-       Старша різновікова дошкільна група – 16 дошкільнят

Методичний супровід навчально-виховного процесу можна вважати достатнім. По всіх предметах були наявні програми, учителі передплачують періодичну фахову пресу, за власні кошти купують методичну літературу та дидактичний матеріал.

Результативність навчально-виховного процесу

Рівні

досягнень

              навч.

               рік

 

 

2011/2012

 

 

2012/2013

 

 

2013/2014

 

 

2014/2015

 

 

2015/2016

Високий

2 /3%

1 / 2%

1 /2%

1 /2%

2 /4%

Достатній

28 /34%

27 /42%

27 /42%

26 /35%

20 /31%

Середній

49 /62%

32 /48%

33 /46%

33 /54%

38 /60%

Початковий

1 /1%

5 /8%

11 /10%

7 /9%

3 /5%

Атестовано учнів

73

65

72

76

73

Сьогодні атестація педагогічних працівників  постає як механізм  управління якістю освіти, засобом систематичного аналізу навчальної та виховної роботи в колективі. Саме вона покликана   здійснювати    свій дієвий    вплив на рівень роботи педпрацівників, якість навчально-виховного   процесу. Цей процес проходив відповідно нормативних документів, наказів по школі, засідань атестаційної комісії, графіку відкритих  заходів.  У 2015/2016 році були проатестовані такі вчителі:

-          Румен Л.Ю. – вчитель математики, на відповідність присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст І категорії» та встановлено звання «Старший вчитель»;

-          Штоля Л.М. – вчитель початкових класів, на відповідність присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст Вищої категорії» ;

-          Мусієнко М.В.- вчитель початкових класів, на відповідність присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст І категорії» ;

-          Бондаренко О.М.- вчитель української мови та літератури, на встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії»;

-          Ядак С.М. – вчитель зарубіжної літератури, на відповідність присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст І категорії»

Учителі школи брали активну участь у шкільних, районних та обласних методичних заходах.

Так у 2015/2016 навчальному році були проведені такі семінари:

-          Семінар бібліотекарів (20.11.2015 р.) на тему: «Бібліотека – стратегічний партнер освіти»;

-          Інтегрований семінар вчителів математики та інформатики (18.03.2016 р.) на тему: «Підвищення рівня знань учнів шляхом активного впровадження інформаційних технологій на уроці математики та інформатики» - 2 відкриті уроки;

-           Семінар вчителів суспільно-гуманітарного циклу (22.04.2016 р.) на тему: «Духовне виховання та краєзнавча робота на уроках та в позакласній діяльності» - 4 відкритих уроки.

Головне своє завдання вчителі вбачають у розкритті індивідуальності кожної дитини, задоволенні її інтелектуальних потреб і стимулюванні розвитку через різні види діяльності. В школі працюють  методичні об’єднання, робота яких була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання, так і науково-методичні. Традиційними в практиці методичної роботи школи стали предметні тижні, що призводить до підвищення активності, прагнення до творчості, як вчителів, так і учнів.Активно проводився рік англійської мови, а  на завершення була проведена ярмарка «Fair with sweets»(ярмарка з солодощами).

 Протягом року адміністрацією школи та класними керівниками проводилася значна профілактична робота по недопущенню пропусків занять. Та, на жаль, багато дітей протягом навчального року пропускали навчальні заняття через так звані «поважні причини», хоча насправді таких пропусків могло бути набагато менше.

Всі діти шкільного віку охоплені навчанням. Згідно наказу по школі виконується Інструкція з обліку дітей шкільного та дошкільного віку. Це дуже важливий аспект роботи школи. Мета проведення перепису дітей:

1) уточнення контингенту майбутніх учнів школи (1 клас);

2) формування мережі класів на кожен навчальний рік;

3) недопущення знаходження на території села дітей, які не відвідують дошкільний підрозділ НВК та  здобувають повну загальну середню освіту.

Учні школи беруть активну участь у різноманітних шкільних та районних  заходах, у Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру», у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник», показуючи  добрі результати.

Так у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики учениця Бурба Лілія зайняла ІІІ місце, учениця Безсмертна Ольга зайняла ІІ місце на конкурсі аматорів художнього слова. Всі учні навчально-виховного комплексу взяли участь у районному марафоні флешмобів на підтримку воїнів АТО «Ми за волю, ми за мир» та благодійній акції «Подаруй  своє тепло солдату АТО».

В школі створено всі умови для проведення навчально-виховного процесу. Учні забезпечені гарячим харчуванням та підручниками. Поповнено матеріальну базу всіх кабінетів дидактичним матеріалом та методичною літературою.

У рамках профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму у школі проводилися профілактичні Тижні безпеки ,бесіди, лекції, інструктажі та інші заходи, спрямовані на недопущення випадків травмування учнів та пропаганду здорового способу життя. Класними керівниками систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки та інших видів дитячого травматизму. Протягом навчального року не були зафіксовані випадки травматичного характеру.

Допомагає у виховній роботі й шкільна бібліотека. Бібліотекар Гоменюк О.І. протягом року готувала тематичні виставки, у школі відзначили Всеукраїнський день бібліотек.

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх була побудована відповідно до районної Комплексної програми профілактики правопорушень. Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на нарадах при директорові, засіданнях Ради профілактики правопорушень, педагогічних радах. Постійно підтримуємо зв’язок з участковим.

Для кращої зайнятості учнів у школі проводиься гурткова робота. У позаурочний час  у 2015/2016 н.р. у школі функціонували гуртоки: «Вишиваночка», « Лялька мотанка», « Правознавець», «Вокальний» та «Основи виразного читання».

Класні керівники  та соціальний педагог ведуть облік соціально незахищених дітей (дітей пільгових категорій) і регулярно обстежували умови проживання своїх вихованців. Так стало вже традицією відвідувати сім’ї, що потребують педагогічної підтримки  адміністрацією школи та сільською головою Дудник П.М.

Відповідальною за роботу по соціальному захисту учнів була Галак Г.І., а зараз Печенюк С.В. в полі її зору знаходилися діти пільгових категорій:

· діти, позбавлені батьківського піклування

· діти з багатодітних сімей

· діти-інваліди та діти батьків-інвалідів

· діти батьків -«чорнобильців»

· діти матерів-одиначок

· діти-напівсироти

Протягом 2015/2016 навчального року в школі відзначалися традиційні свята:

01.09. – День знань

30.09. – Всеукраїнський день бібліотек

03.10. – День працівників освіти

14.10. – День Українського козацтва

09.11. – День Української писемності

25.11. – День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій

01.12. – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

06.12. – День збройних сил України

10.12. – День прав людини

22.01. – День Соборності України

14.02. – День Святого Валентина

15.02. – День вшанування пам’яті учасників бойових дій республіки Афганістан

23.02. – День захисника Вітчизни

08.03. – Міжнародний жіночий день

26.04. – День Чорнобильської трагедії

09.05. – День Перемоги

11.05. – День матері

27.05. – Свято останнього дзвінка

Традиційно в НВК проводяться – акція «Увага! Діти на дорозі», свято осені, День Небесної сотні, день матері, благодійні ярмарки, кошти з яких ідуть на допомогу хворим дітям. Не забуваємо ми і про вчителів-пенсіонерів, яких вітаємо з усіма святами та ювілейними датами.

Протягом навчального року учні школи були забезпечені гарячим харчуванням. Безкоштовно, на підставі відповідних документів, харчувалися діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей. Медсестра постійно здійснювала контроль за роботою кухарів, їдальні, за дотриманням дітьми та персоналом їдальні правил особистої гігієни, своєчасним проходженням ними медогляду, якістю приготування страв, надавала рекомендації, які реєструвала в спеціальному журналі згідно з діючими нормативними вимогами. Профілактична робота проводиться і сільським педіатром – Усик Галиною Миколаївною – це і профілактичні бесіди, і тематичні зустрічі.

 Щорічно влітку проводиться оздоровлення всіх діток НВК. Категорійних діток оздоровлюємо за кошти сільської ради - 12 тис.грн., інших – за батьківські кошти. Діти люблять подорожувати рідним краєм. Для цього ми організовуємо їм поїздки і м. Умань – дендропарк Софіївка, походи на природу, до джерела, в Свято-Георгіївський монастир, складаємо маршрути-подорожі рідним селом,відвідуємо сільську бібліотеку, фельдшерсько-акушерський пункт, проводимо свято казки, і на кожний день оздоровлення розробляються путівки дня. Вкінці дітки з захопленням діляться своїми враженнями на цікавому дереві бажань. 

У листопаді з 14.11. по 25.11. 2016 року проводилась атестаційна експертиза Кочержинського навчально-виховного комплексу. Атестаційна комісія відділу освіти Уманської райдержадміністрації визнала Кочержинський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Уманської районної ради Черкаської області – атестованим навчальним закладом, що правомірно надає освітні послуги.

Так як у нас школа-родина, то ми проводимо лекторії для батьків, родинні свята. Зовсім недавно проведено таке свято у 6 класі – класний керівник Бондаренко О.М., готується родинне свято і у 5 класі класний керівник Ядак С.М.

Проте наше існування неможливе без значної підтримки батьків, їх розуміння та допомоги у вихованні підростаючого покоління та у матеріальній підтримці. Так, дякуючи батьківським коштам 5 тис.319 грн. та коштам працівників школи 2 тис.700 грн. ( разом = 8 019 грн.) проведено косметичний ремонт шкільних приміщень та класних кімнат.

Велике ДЯКУЮ хочеться сказати батькам наших дошкільнят, які власними силами та коштами – 27*500грн.= 13 500 грн. зробили капітальний ремонт дитячої спальні – це повністю знезаражені стіни від грибка, замінена та утеплена підлога, освітлення та вентиляція. Це : Приліпа Юрій, Приліпа Інна,Заболотний Богдан,Бурлака Роман,Стороженко Михайло,Мовчан Ігор,Бабій  Руслан,Галочка Марина, Галочка Віктор,Литвинюк Василь,Дмитришина Ніна,Бурба Іван, Голуб Євгеній,Мартинюк Павло,Осипенко Володимир,Поліщук Сергій,Ядак Олександр,Гнатюк Тетяна,Сімонян Мар’яна та Кабулова Ірина.  Приліпа Юрій   за власні кошти привіз машину піску, купив фотообої в спальню, мішок сатенгіпсу та рулон сітки під штукатурку. Не шкодуючи своїх сил, часу – вони добре попрацювали, щоб їх діткам було затишно і тепло  під час денного сну. Значну підтримку отримали батьки і від депутата Верховної ради – Яценка Антона Володимировича. Плєтньова Ірина Григорівна відразу  відгукнулась і привезла нові і не дешеві шпалери та якісний лінолеум на спальню та на ігрову кімнату старшої групи.

Ми щиро вдячні підтримці батьківського комітету та всім батькам, які щорічно вносять свою допомогу у вирішенні питань ремонту. Так батьки 9 класу змінили зовнішній вигляд стелі в українському кабінеті - це Шимкович Олександр,Руденко Володимир, Оксенчук Олег. Так батьки кожного класу щорічно проводять косметичні ремонти класних кімнат.

Проте важко в даний час працювати без підтримки спонсорів. Так дякуючи депутату обласної ради Овчаренку Миколі Семеновичу – 25 тисяч гривень було прераховано на придбання так необхідних двохярусних ліжечок для дошкільнят, сільській раді,- голова – Дудник  Павліна Миколаївна перерахувала  на придбання шкільних меблів та ліжечок – 70 тисяч гривень.  Для виховання естетичних смаків дошкільнят та їх забезпечення  підприємство «Аль Хасан  - Дерар» придбали  27  нових шаф  для одягу. Велику підтримку ми завжди маємо від депутата районної ради Кочубея Миколи Дмитровича який завжди відгукується на проблеми школи. Так за підтримки Гордія Миколи Васильовича – Микола Дмитрович закупив Новорічні подарунки для всіх діток навчально-виховного комплексу у 2016 році. Микола Дмитрович на оздоровлення діток під час літніх канікул  у 2016 році привозив 50 кг. муки, 50 кг. цукру,  пшеничної крупи, огірків ,помідорів, 16 літрів олії. Дякуючи його підтримці та допомозі  привезено машину піску та машину мілкого щебеню,   мішків цементу і за підтримки батьків зроблено обмостку біля приміщення дошкільного підрозділу.

 У вересні 2016 року ВАТ(відкрите акціонерне товариство) Уманьагрохім придбали для учительської новий принтер на суму 4750 грн., а ДП(дочірне підприємство) Агрозапчастина тов. «Агроремонт» виділила 150 кг. пшениці та 150 кг. соняшникового насіння для здешевлення харчування школярів. Також ДП Агрозапчастини тов. «Агроремонт» купили  три фонарі,а сільська рада виділила  дві лампи для освітлення території школи.

Незмінним спонсором у фінансуванні інтернету ТІМ уже протягом двох років  - є  Сокур Ігор Володимирович ВКФ(виробничо-комерційної фірми ) «Октан». Узгоджно питання і встановлена відеокамера на території школи.

Не залишив, Микола Дмитрович, нашу школу у скрутну хвилину і тоді коли зламався насос у криниці (саме під час атестаційної експертизи НВК) на другий же день у п’ятницю купив і в суботу   привіз новенький насос для встановлення. Не залишився  осторонь і у вирішенні питання з теплотрасою, виділивши екскаватор і проплативши його за всі  4 дні роботи. А відділ освіти, молоді і спорту за підтримки начальника Бондаря Бориса Борисовича віднайшли кошти для оплати матеріалів та ремонтних робіт по заміні 12 метрів теплотраси яка  була проведена ще у 1978 році і підвела у самий непотрібний момент.

Не дивлячись на те, що нашій рідній школі уже 105 років в ній завжди людно, чути дитячий сміх, а значить вона завжди залишається молодою. Щороку поповнюється маленькими та гомінкими першокласниками, оновлюється зсередини. Ми завжди раді гостям, які навіть заздрять нам, що така старенька школа така привітна всередині. Ми оновили стенди,  змінюємо дизайн коридорів, підвели інтернет до шкільної бібліотеки.

За кошти виділені сільською радою придбали нові парти та стільці для кабінету біології, придбали нові столики для старшої дошкільної групи та столики і стільчики у їдальні дошкільнят, осучаснили їдальню для дошкільнят та їдальню для учнів,придбали письмовий стіл для вихователів старшої групи, дошки у старшу групу та у математичний кабінет, ігрові зони у 1та 2 класи.

Однак, як і в кожній школі у нас є свої проблеми.

Нам потрібно:

-          Замінити частину теплотраси,

-          Зрізати дерева з омелою,

-          Зрізати дерева, що знаходяться в аварійному стані та з сухими верхівками,

-          Замінити електропровода на території школи та щитові,

-          Замінити підлогу у спортивній залі,

-          Побудувати зовнішній туалет,

-          Відремонтувати стіни кабінету української мови та кабінеті директора,

-           Забезпечувати комп’ютерами кабінети та дошкільний підрозділ,

-          Поновити обладнання та інвентар  спортивної зали,

-          Я приймаю близько до серця всі турботи вчителів, тому що завжди вважала цю професію найголовнішою на світі. Учительство — це мистецтво, праця не менш творча, ніж праця письменника чи композитора, а більш важка і відповідальна. Учитель звертається до людської душі не через музику, як композитор, не за допомогою кольорів, як художник, а безпосередньо. Виховує своєю особистістю, своїми знаннями і любов'ю, своїм ставленням до світу.

-          Учитель повинен бути вільним, як поет, художник, розповідати про те, що знає і любить сам, а не виконувати вказівки, дані кимось зі сторони,

-          Любов до людини, до природи, до праці виховується через будь-який предмет. І лише вона — ця любов — може стати моральною основою творчої, людської діяльності в економіці, політиці, мистецтві. Тому ми кажемо, що в руках учителя наше майбутнє, наше двадцять перше століття.

 

Наші діти не можуть бути такими якими були ми, вони ростуть, розвиваються. У них зовсім інші погляди на життя на все те, що відбувається у суспільстві. У спілкуванні в соцмережах діти включаються в дуже небезпечні групи та ігри. Саме тому, велике прохання до батьків – звертати увагу на зміни у поведінці своїх дітей, на їх друзів у соцмережах.

Любіть своїх дітей. Бо загрузнувши в важких роботах та базарах заробляючи гроші, щоб жити в достатку ви не помічаєте, що ваші діти потребують уваги і підтримки. Обмежуйте їх сидіння в Інтернеті, слідкуйте за спілкуванням у соцмережах, цікавтеся з ким товаришують та який у них настрій.

Антон Семенович Макаренко говорив:

Наші діти — це наша старість. Правильне виховання — це наша щаслива старість, погане виховання — це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми.  Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.  

Виховання дитини — це не мила забава, а завдання, що вимагає капіталовкладень — тяжких переживань, зусиль безсонних ночей і багато, багато думок.  

 

Сьогодення вимагає змін, проте не хотілося б , щоб ці зміни були не на користь нашого з вами майбутнього яке я вбачаю у наших дітях. Саме тому вважаю, що збереження школи в селі – це наше спільне з вами завдання, адже не буде закладів освіти на селі  то село перетвориться на хутір. Виїжджатиме з таких сіл молодь. Цих хуторів на Україні уже останнім часом стало аж надто багато. 

Хочу побажати всім присутнім ясного  безхмарного мирного неба,міцного здоров’я, сімейного благополуччя, щастя в родинах , достатку.

 

 

У переддень 8 березня

Для вас, жінки в цей день святковий :

Ніжні матері, турботливі бабусі, любі сестри, кохані дружини, милі дочки й онучки!
Сердечно вітаю вас із найпрекраснішим святом весни – Міжнародним жіночим днем 8 березня!
Від усієї душі бажаю
вам величезного жіночого щастя, любові і добра! Бажаю, щоб кожен прийдешній день ви зустрічали з посмішкою, з передчуттям радості, із впевненістю і щиросердечним спокоєм!

 

 А зараз пропоную до вашої уваги переглянути  фільм  про наших випускників - воїнів АТО,зроблений шкільним бібліотекарем, який занесено до цифрових ресурсів Черкаського обласного інституту.