Положення про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти Паланської сільської ради

13.08.2018 09:27

 

 

 

ПАЛАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

5 липня 2018 року                                                                   № 67

 

 

Про затвердження  положення
про конкурс на посаду директора

закладу загальної середньої освіти

Паланської сільської ради

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальну середню освіту»,  на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018            № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного,  комунального закладу загальної середньої освіти», з метою  визначення основних засад  проведення конкурсу  на посаду директора  закладу загальної середньої освіти :

1.                Затвердити положення про конкурс на посаду директора закладу загальної  середньої освіти Паланської сільської ради згідно з додатком.

2.                Відділу організаційно-кадрової роботи (Титикало Ж.В.), відділу освіти (Галімон Л.С.)  у своїй діяльності керуватися положенням про конкурс на посаду директора закладу загальної середньої освіти Паланської сільської ради.

3.                Контроль за виконанням розпорядження  покласти  на заступника сільського голови  з  питань  діяльності виконавчих органів Паланської сільської ради  Шевчука  А.О.

 

Сільський голова 

 

                         

           П.Ф.Кучеренко

 

                         Додаток

                                       до розпорядження

                                     сільського голови

                                                       від «5» липня 2018 року №67

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на посаду
директора  закладу загальної середньої освіти Паланської сільської ради

 

1. Це Положення визначає  засади проведення конкурсу на посаду директора закладу загальної середньої освіти Паланської сільської ради.

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

3. Рішення про проведення конкурсу приймає Паланська сільська рада одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

·         не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

·         упродовж  десяти  робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Паланської сільської ради, у газеті «Уманська зоря» та на веб-сайті закладу освіти  після  прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

·         найменування і місцезнаходження закладу;

·         найменування посади та умови оплати праці;

·         кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

·         вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

·         дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

·         прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

5. Для проведення конкурсу Паланський сільський голова затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу.

Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості.

Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку  представників засновника.

6. Для участі у конкурсі подають такі документи:

·        заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

·        автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

·        копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

·        копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

·        копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

·        довідку про відсутність судимості;

·        мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що становить  30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Начальник відділу кадрів Паланської сільської ради приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

·        перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

·        приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

·        оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

8. Начальник відділу освіти зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

·        перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої    

·        освіти; перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

·        публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань для письмової перевірки знання законодавства, зразок ситуаційного завдання, критерії оцінювання завдань визначаються цим положенням згідно з додатками 1, 2, 3 та оприлюднюються на веб-сайті Паланської сільської ради.

Конкурсний відбір проводиться із забезпеченням його відеофіксації з подальшим оприлюдненням відеозапису на веб-сайті Паланської сільської ради  впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника.

11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

·        відсутні заяви про участь у конкурсі;

·        до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

·        жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

12. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

Начальник відділу освіти                                                                   Л.С.Галімон

 

 

Додаток 1

до положення                                                                про конкурс на посаду директора                             закладу загальної середньої освіти                           Паланської сільської ради

 

 

   

                                                                                             Перелік питань для письмової перевірки

знання  законодавства у сфері загальної середньої освіти

ЗУ «Про освіту»

 

1.Законодавство України про освіту (ст.2).

2. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності (ст.6).

3. Види освіти (ст.8).

4. Здійснення управління закладом освіти (ст.24).

5. Керівник закладу освіти (ст.26).

6. Громадське самоврядування в закладі освіти (ст.28).

7. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти (ст.29).

8. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст.30).

9. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями і релігійними організаціями (ст.31).

10.Ліцензування освітньої діяльності (ст.43)

11. Інституційний аудит (ст.45).

12.Зовнішнє незалежне оцінювання (ст.47).

13. Громадська акредитація закладу освіти (ст.49).

14.Сертифікація педагогічних працівників (ст.51).

15.Категорії учасників освітнього процесу (ст.52).

16.Права та обов’язки здобувачів освіти (ст.53).

17.Права та обов’язки  педагогічних, науково-педагогічних  і наукових працівників, інших осіб, які залучаються  до освітнього процесу (ст.54).

18.Права та обов’язки  батьків здобувачів освіти (ст.55).

19.Державні гарантії здобувачам освіти (ст.56).

20.Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним  працівникам (ст.57).

21.Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти (ст.58).

22.Професійний розвиток  та підвищення кваліфікації педагогічних  і науково-педагогічних працівників (ст.59).

23.Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників (ст.60).

24.Оплата праці педагогічних та науково-педагогічних працівників (ст.61).

25.Повноваження  органів  місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної  Республіки Крим (ст.66).

26.Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти (ст.71).

27.Громадське самоврядування  та державно-громадське управління у сфері освіти (ст.70).

28.Наукове і методичне забезпечення освіти (ст.75).

29.Психологічна служба  та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти (ст.76).

30.Фінансування системи освіти (ст.78).

31.Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти  (ст.79).

32.Міжнародне співробітництво у системі освіти (ст.82).

 

ЗУ «Про загальну середню освіту»

 

1.Завдання  загальної середньої освіти (ст.5).

2. Заклади загальної середньої освіти, їх типи та повноваження  (ст.8,9,38).

3.Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання  закладу загальної середньої освіти (ст.11).

4. Термін та форми навчання (ст.12, 13).

5. Зарахування учнів. Наповнюваність  класів (ст. 14,18).

6.Освітня програма (ст.15).

7.Навчальний рік  та режим роботи закладу  загальної середньої освіти (ст.16).

8.Педагогічне навантаження (ст.25).

9.Трудові відносини  в системі  загальної середньої освіти (ст.26).

10. Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (ст.27).

11.Розроблення та затвердження Державних стандартів  загальної середньої освіти (ст.31).

12.Атестація  та оцінювання знань учнів (вихованців) (ст.34).

13.Управління  та громадське самоврядування закладу  загальної середньої освіти (ст.39).

14.Фінансово-господарська  діяльність закладів загальної середньої освіти (ст.43).

15.Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти (ст.44).

16.Штатні розписи  закладів загальної середньої освіти (ст.45).

                       

 

 

Додаток 2

до положення                                                                  про конкурс на посаду директора     закладу загальної середньої освіти                                         Паланської сільської ради

 

 

Зразок ситуаційного завдання

 

Керівник, присутній на уроці вчителя з метою надання  експертної оцінки ведення ним уроку, виявив ряд недоліків, зокрема: не реалізована запланована мета уроку, нераціонально використано час. У якій зі сфер діяльності вчителя слід шукати проблему?

а) методичні і теоретичні знання;

б) інноваційна педагогічна діяльність;

в) творчість вчителя;

г) психологічна сфера.

 

Обгрунтуйте свою відповідь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Додаток 3

                                    до положення

                                                                          про конкурс на посаду директора

                         закладу загальної середньої освіти                              

                                                         Паланської сільської ради

 

 

 

Критерії оцінювання завдань

 

 

1.                Письмова  перевірка  знання законодавства та виконання  ситуаційного завдання  оцінюється за 5-бальною шкалою кожним членом конкурсної комісії.

2.                Результати перевірки знання законодавства та ситуаційного завдання фіксуються у протоколі, де визначається і фіксується  середній  конкурсний бал.

3.                Протокол засідання  конкурсної комісії підписується усіма присутніми на засіданні її членами.